ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเปลี่ยแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ผู้แต่ง: เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

สำนักพิมพ์: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

หมวดหลัก: สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

บทศึกษาเรื่องนี้เป็นรายงานวิจัยส่วนหนึ่งในชุดโครงการ ‘พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย’ โดยมีความมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ มุ่งให้เป็นการวิเคราะห์อธิบายสภาวะเปลี่ยนแปลงขั้นโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อระบบสัมพันธภาพทางสังคม-การเมือง อันเคยมีมาแต่อดีต ประการที่สอง เพื่อเน้นถึงความสำคัญของมิติด้านเศรษฐกิจ-สังคม ในปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย