ข้อมูล eBook

ชื่อ: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ปรับปรุงใหม่ พร้อมฎีกา

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่มาหลายครั้ง  โดยครั้งล่าสุดแก้ไขถึงฉบับที่ 29 พ.ศ.2558  เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน อาคารชุด ที่ดินจัดสรร จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  ผู้รวบรวมได้เพิ่มคำพิพากษาฎีกา ประกอบท้ายเล่มมาเพื่อเป็นกรณีศึกษาด้วย  จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย  เมษายน  พ.ศ.2559